رزرو سند (100359): طرح ريزي واحدهاي صنعتي ن.2 - انتشارات سپاهان