رزرو سند (100358): طرح ريزي واحدهاي صنعتي ن.1 - انتشارات سپاهان