رزرو سند (100357): كنترل موجودي ن.2 - انتشارات سپاهان