رزرو سند (100338): رياضي عمومي 1 - انتشارات سپاهان