رزرو سند (100332): بررسي سيستمهاي قدرت1 - هادي سادات