رزرو سند (100285): تحليل كيفي داده با atlas.ti ن.1 - ميرزا محمدي