رزرو سند (100268): الكترونيك همراه با تست 91 - سپاهان