رزرو سند (100245): GAMS راهنماي كاربران - طلوع - جوشقاني