رزرو سند (100244): سخت افزار كاربردي رايانه - واحد احمديان