رزرو سند (100235): COMFAR نسخه آزمايشي نرم افزار - ميربد - دروديان