رزرو سند (100231): راه اندازي و كنترل دستگاه هاي جانبي ن.2 - محسن شكيبافر