رزرو سند (100230): راه اندازي و كنترل دستگاه هاي جانبي ن.1 - محسن شكيبافر