رزرو سند (100172): نرم افزار فرهنگ لغات اقتصاد و بازرگاني - چاپ و نشر بازرگاني