رزرو سند (100097): ساخت ربات هاي پيشرفته ن.1 - سهيل صالحي