رزرو سند (100026): سيستم هاي كنترل خطي - انتشارات سپاهان