رزرو سند (100020): بررسي سيستمهاي قدرت - انتشارات سپاهان