رزرو سند (100014): ساختمان داده ها - انتشارات سپاهان