رزرو سند (100005): فرهنگ فشرده انگليسي به فارسي - عباس و منوچهر آريان پور