شماره‌ی ثبت101461
نام سندرياضي عمومي 1
مؤلفاسرافيليان - شيدفر
مترجم
موضوع اصلیرياضي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتژ0
قیـمت