شماره‌ی ثبت101277
نام سندكنكور زبان فارسي ارشد مديريت اجرايي علوي
مؤلفمهتاب حليمي
مترجم
موضوع اصلیادبيات
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتج0
قیـمت