شماره‌ی ثبت101276
نام سندكنكور زبان عمومي وتخصصي ارشد مديريت اجرايي علوي
مؤلفبرنا برخورداري
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتج0
قیـمت