شماره‌ی ثبت101275
نام سندنظريه هاي عمومي ارشد مديريت اجرايي علوي
مؤلفشهاب بچاري
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتظ0 تازه
قیـمت