شماره‌ی ثبت101233
نام سندانديشه اسلامي 1
مؤلفجعفرسبحاني - محمد محمد رضايي
مترجم
موضوع اصلیديني و مذهبي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتذ
قیـمت