شماره‌ی ثبت101088
نام سندنظريه زبان ها و ماشين ها ارشد
مؤلفشريعت زاده - مقسمي
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتع0 89
قیـمت