شماره‌ی ثبت100989
نام سندراهنماي مسائل برنامه ريزي خطي (نرم افزارgams( ن.1
مؤلفزاهدي سرشت-عباسي
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتم 89
قیـمت