شماره‌ی ثبت100972
نام سندروشهاي نوين مانتيورينگ ترانسفور ماتورها
مؤلفرحيم پور -محسني
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتچ00 89
قیـمت