شماره‌ی ثبت100970
نام سندحفاظت و رله ها با تمرين
مؤلفعسكريان ابيانه-طالشيان
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتب00
قیـمت