شماره‌ی ثبت100906
نام سندنگرش علمي به هزينه در آمد دولت اسلامي ن.1
مؤلفآقا نظري-گيلك
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتع 89
قیـمت