شماره‌ی ثبت100897
نام سندنظريه احتمال وكاربرد آن
مؤلفسيد تقي اخوان نياكي
مترجم
موضوع اصلیآمار
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتط
قیـمت