شماره‌ی ثبت100884
نام سنداصول حسابداري 1 ن.1
مؤلفويدا مجتهد زاده-سيد حسين علوي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشت-د00
قیـمت