شماره‌ی ثبت100796
نام سندراهنماي استاندارد سرمايه گذاريها 15
مؤلفپور حيدري
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتص0 89
قیـمت