شماره‌ی ثبت100768
نام سندانديشه اسلامي 2 ن.2
مؤلف- سبحاني -غفارزاده - عزيزي
مترجم
موضوع اصلیديني و مذهبي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتذ
قیـمت