شماره‌ی ثبت100735
نام سندمدرسان:نظريه زبان هاوماشينها
مؤلفمحمد رضا نامي
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتر0 89
قیـمت