شماره‌ی ثبت100704
نام سندحقوق تجارت
مؤلفمحمد علي عبادي
مترجم
موضوع اصلیحقوق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتف
قیـمت