شماره‌ی ثبت100702
نام سندراهنماي مسائل مدارهاي الكتريكي نيلسون
مؤلفمحمد تقي ميرزايي
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتح0
قیـمت