شماره‌ی ثبت100691
نام سندمديريت كيفيت فراگير اصول و مفاهيم ...
مؤلففتاح شريف زاده
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتم0
قیـمت