شماره‌ی ثبت100680
نام سندنشريه 176 راهنماي استاندارد شماره 16 تسعير ارز
مؤلفمسي بزرگ اصل- يونس باد آور
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتص0
قیـمت