شماره‌ی ثبت100675
نام سندنشريه 191راهنماي استاندارد حسابداري شماره 3
مؤلفاحمد مدرس - محمد رضا شوروزي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتص0
قیـمت