شماره‌ی ثبت100525
نام سندراهنماي جامع PLC
مؤلفسعيد غريبي- هادي غريبي
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتچ00
قیـمت