شماره‌ی ثبت100518
نام سندفرهنگ معاصر هزاره انگليسي - فارسي
مؤلفحق شناس - سامعي - انتخابي
مترجم
موضوع اصلیزبان
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتM جديد
قیـمت