شماره‌ی ثبت100393
نام سندچربيها و روغن ها در تغذيه انسان
مؤلفزندي - كار انديش - رشيدي
مترجم
موضوع اصلیصنايع غذايي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتد
قیـمت