شماره‌ی ثبت100390
نام سندراهنماي جامع مديريت توليد
مؤلفبهنام جعفر زاده
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتش00 جديد
قیـمت