شماره‌ی ثبت100381
نام سندمديريت رفتار سازماني مفاهيم نظريه ها كاربردها
مؤلفرابرت كيتنر- آنجلو كينيكي
مترجمفرهنگي - صفر زاده
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتغ00 جديد
قیـمت