شماره‌ی ثبت100299
نام سندتاريخ تمدن
مؤلفويل دورانت
مترجم
موضوع اصلیتاريخ
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت