شماره‌ی ثبت100264
نام سندزبان عمومي و تخصصي مهندسي برق همراه با تست 91
مؤلفسپاهان
مترجم
موضوع اصلی
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت