شماره‌ی ثبت100177
نام سندPROTEUSE 7.7 مرجع راهبردي
مؤلفسلمان پور - كشاورز - صائم بهاء
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت