رزرو سند (105201): ترجمه و تفسير نهج البلاغه 3- خطبه چهارم و شانزدهم - محمدتقي جعفري