رزرو سند (200756): خودشناسي براي خود سازي - محمدتقي مصباح يزدي