رزرو سند (200657): مناسك حج مطابق با فتاواي امام خميني -