رزرو سند (200650): نماز درسهايي از استاد حائري شيرازي -